წარმოსადგენი დოკუმენტების სია:

1) სტუდენტის ცნობა

1. აკრედიტებული უნივერსიტეტის ან კოლეჯის მიერ გაცემული ბეჭდით და ხელმოწერით დამოწმებული სტუდენტის ცნობა გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე. ქართულ ენაზე გაცემული ცნობა უნდა იყოს ნათარგმნი გერმანულად და ნოტარიულად დამოწმებული.

2) რეზიუმე

გთხოვთ გადმოწეროთ ეს კონკრეტული CV შაბლონი, შეავსოთ და გამოგვიგზავნოთ.

ჩვენი მისამართი:
getogeto2020@gmail.com

3)იმატრიკულაცია

დამოწმებული ბეჭდით და ხელმოწერით Immatrikulation, ე.წ. ჩარიცხვისა და არდადეგების შესახებ ცნობა (ბეჭდით დამოწმებული და ხელმოწერილი აკრედიტებული დაწესებულების უფლებამოსილი პირის მიერ.


სავალდებულოა 3 ეგზემპლარი.

* შენიშვნა: ფაქსიმილა არ განიხილება ხელმოწერად. ხელმოწერა უნდა იყოს შესრულებული ეგრეთ წოდებული Wet signature ფორმატში და ორივე სერთიფიკატი (სტუდენტის ცნობა და იმატრიკულაცია) უნდა იყოს დამოწმებული ერთი და იგივე ბეჭდითა და ხელმოწერით.

4) პასპორტი

ყველა დოკუმენტაცია საჭიროა 3-3 ეგზემპლარად

ჩვენ დაგეხმარებით